Algemene voorwaarden

1.1. GoFain: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 78697085.
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met GoFain een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3. Onder ā€˜Algemene Voorwaardenā€™ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Dienst: de geleverde diensten (verschillende marketingactiviteiten) van GoFain aan Opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van GoFain zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor GoFain alleen bindend indien en voor zover deze door GoFain uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Verplichtingen GoFain
3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert GoFain dat de verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever
4.1. Opdrachtgever stelt GoFain steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mailadres en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
4.2. Opdrachtgever vrijwaart GoFain van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
4.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst te wederverkopen en/of wederverhuren, tenzij anders overeengekomen.
4.4. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5. Offertes
5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft GoFain het recht de prijzen hierover aan te passen.
5.3. Offertes van GoFain zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 2 (twee) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 6. Prijzen
6.1. De door GoFain vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen.                                                                  6.2. EeĢn keer per jaar is er de kans dat GoFain haar prijzen zal wijzigen. Dit zal 2 maanden van tevoren worden gecommuniceerd aan Opdrachtgever.
6.3. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van GoFain zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 7. Wijziging opdracht
7.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

7.2 Het is tijdens de contractperiode niet mogelijk om de dienst te downgraden. Upgraden is wel mogelijk.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij GoFain of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieĆ«n vervaardigen.
8.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
8.3. Het is GoFain toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien GoFain door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden
9.1. Opdrachtgever dient de door GoFain uitgeschreven rekeningen via overmaking of automatische incasso te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient ten hoogste 14 (veertien) dagen na het uitschrijven van de rekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 (dertig) dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
9.2. Alle door GoFain uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.

9.3. Indien sprake van structurele wanbetaling en de Opdrachtgever niet binnen de door GoFain redelijk gestelde termijn reeds zijn schuld voldaan heeft, behoudt GoFain zich het recht de overeenkomst te ontbinden met een schadevergoeding ter hoogte van de resterende contractwaarde (mede op grond van art. 6: 74BW).
9.4. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
9.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, sursƩance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
9.6. In bovenstaande gevallen heeft GoFain voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beĆ«indigen of op te schorten, onverminderd het recht van GoFain vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. GoFain kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het op enigerwijs verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie. GoFain behoudt zich het recht voor van haar Opdrachtgevers te verwachten dat digitaal opgeslagen informatie op een deugdelijke wijze en recentelijk voorafgaand aan de overeengekomen werkzaamheden hebben opgeslagen op een duplicaat.
10.2. GoFain is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.3. GoFain is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij het gebruik van een dienst veroorzaakt door derden.
10.4. De eventuele aansprakelijkheid van GoFain is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.
10.5. GoFain is niet verantwoordelijk voor schade aan een dienst(en) veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van GoFain werkzaam zijn.
10.6. GoFain kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan een dienst(en) veroorzaakt door het installeren van software door de Opdrachtgever zelf of derden.
10.7. GoFain kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet, minder of anders functioneren van de geleverde dienst als gevolg van externe factoren zoals wijzigingen in internet browsers, mobiele devices, content management software zoals bijvoorbeeld Google, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok en andere platformen.

10.8. GoFain bindt zich niet aan KPI's (Key Performance Indicators) in samenwerkingen. Opdrachtgever kan GoFain hier niet op afrekenen, tenzij anders is vermeld in de overeenkomst.

Artikel 11. Overmacht
11.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stemming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming en in- en uitvoerbelemmeringen niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van GoFain kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beƫindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 12. Duur en beĆ«indiging
12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een minimum termijn van 6 (zes) maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van 6 (zes) maanden. Na de eerste 12 (twaalf) maanden is de overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van 1 (Ć©Ć©n) maand.
12.2. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft GoFain het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van GoFain op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 13. Geheimhouding
13.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
13.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door Ć©Ć©n der partijen als zodanig is aangeduid.

13.3. Social media accounts zullen worden gekoppeld aan het account van GoFain of accounts behorende tot GoFain. Alleen GoFain en derden, werkende voor GoFain, hebben hier toegang toe.

Artikel 14. Wijzigingen AV
14.1. GoFain heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan 14 (veertien) dagen na kennisgeving aan Opdrachtgever. Opdrachtgever kan de Overeenkomst ontbinden met ingang van de datum dat de wijziging van kracht wordt.
14.2. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Opdrachtgever geacht de wijzigingen, stilzwijgend, te hebben aanvaard.
14.3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten.

Artikel 15. Slotbepalingen
15.1. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
15.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
15.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
15.4. Partiƫle nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.